Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2013

 Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums
Gads: 2013
Pasūtītājs: Valsts kanceleja

Pētījuma galvenie mērķi bija: (1) veikt esošās attīstības plānošanas sistēmas darbības efektivitātes novērtējumu un sniegt priekšlikumus attīstības plānošanas sistēmas pamatnostādņu izstrādei nākošajam plānošanas periodam; (2) aprobēt Latvijas situācijai vispiemērotāko ārvalstīs izmantotu zinātniski pamatotu metodiku attīstības plānošanas dokumentu novērtēšanai jebkurā politikas nozarē, kā arī veikt vienas konkrētas politikas nozares - sabiedrības veselības - paraugnovērtējumu. Pētījuma mērķu sasniegšanai izvēlētā metodoloģija paredzēja kombinētu kvantitatīvo un kvalitatīvo socioloģisko pētījumu datu ieguves un apstrādes metožu izmantošanu, papildinot to ar politikas plānošanas un citu normatīvo aktu dokumentu analīzi.

Pētījums tika realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē", Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002).
Pētījuma atskaite

 

 Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskās situācijas un sagatavotības bilingvālās izglītības īstenošanai izpēte  
Gads: 2013
Pasūtītājs: Latviešu valodas aģentūra

Pētījuma mērķis bija noskaidrot pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo darbinieku sagatavotību darbam etniski un lingvistiski daudzveidīgā vidē, iegūt informāciju par latviešu valodas apguves procesu un gatavību bilingvālās pieejas īstenošanai pirmsskolās. Pētījumā tika veikta 406 pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku aptauja, organizēta pašizpēte par latviešu valodas apguves procesu 15 pirmsskolas izglītības iestāžu grupās ar krievu mācībvalodu, kuras apmeklē bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem, kā arī veiktas padziļinātās intervijas ar pirmsskolas izglītības speciālistiem dažādās jomās. Pētījuma publikācija

 

 Kvalitatīvs pētījums "Par trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas nepilsoņu viedokli par Latvijas pilsonību un iemesliem, kas veicina vai kavē pilsonības iegušanu"  
Gads: 2013
Pasūtītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pētījuma mērķis bija noskaidrot trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas nepilsoņu viedokli par Latvijas pilsonību un iemesliem, kas veicina vai kavē pilsonības iegūšanu. Pētījuma metode bija fokusa grupu diskusijas. Kopumā tika organizētas trīs fokusa grupu diskusijas, kuras notika Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Pētījuma atskaite

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design