Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2011

 Mediju lietošanas kompetence skolotāju un skolēnu mērķa grupā 
Gads: 2011
Pasūtītājs: Latviešu valodas aģentūra

Pētījuma „Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā” mērķis bija noskaidrot, izvērtēt un salīdzināt vispārizglītojošo skolu skolotāju un skolēnu mediju lietošanas kompetenci gan ikdienā, gan mācību procesā. Pētījumā tika iekļautas divas mērķa grupas: (1) vispārizglītojošo skolu 7.-12. klašu skolēni (aptaujāti 955 skolēni, no kuriem 560 respondenti mācās 7.-9. klašu grupā un 395 respondenti – 10.-12. klašu grupā); (2) vispārizglītojošo skolu skolotāji, kas strādā 7.–12. klašu grupā (aptaujāti 839 skolotāji). Pētījuma atskaite

 Situācijas izpēte elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā "Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attītības nacionālās stratēģijas" 2012.-2015. gadam izstrādei 
Gads: 2011
Pasūtītājs: Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Pētījuma mērķis: 1) novērtēt kopējās elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības tendences Latvijā, nosakot aktuālākās problēmas un to iespējamos risinājumus; 2) analizēt esošo infrastruktūru, tehnisko nodrošinājumu, ieteikumus to modernizācijai un elektronisko plašsaziņas līdzekļu iespējas ieguldīt turpmākajā tehnoloģiju modernizācijā; 3) novērtēt elektronisko plašsaziņas līdzekļu cilvēkresursu kvalitāti un iespējas nodrošināt kvalitatīvu informāciju atbilstoši sabiedrības vajadzībām. Metodes: 1) dokumentu analīze (t.sk. plašsaziņas līdzekļu auditoriju datu analīze laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam); 2) padziļinātās intervijas (12) ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares pārstāvjiem. Pētījuma atskaite

 Integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas veidošana 
Gads: 2011
Finansētājs: Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums (administrē Kultūras ministrija)

Projekta mērķis bija sniegt ieguldījumu Latvijas integrācijas politikas uzraudzības un izvērtējuma metodoloģijas veidošanā, izstrādājot trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas īstenošanas un progresa uzraudzības instrumentus un novērtēšanas sistēmu. Aktivitātes: Latvijā īstenotās un citu ES valstu integrācijas politikas novērtēšanas pieredzes izpēte, politikas dokumentu analīze sabiedrības integrācijas jomā, integrācijas politikas uzraudzības un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, politikas ekspertu diskusijas par politikas novērtējuma metodoloģijā iekļaujamajiem indikatoriem, izstrādātās metodoloģijas aprobācija, metodoloģijas rokasgrāmatas sagatavošana un izplatīšana.

Rokasgrāmata (brošūras redakcija, .pdf) | Rokasgrāmata (elektroniskā redakcija, .pdf)

 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" izvērtēšana 2004.-2009. gada periodā 
Gads: 2011
Pasūtītājs: Sabiedrības integrācijas fonds

Projekta mērķis ir sniegt novērtējumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” grantu shēmu „NVO darbības atbalsta programma”, „NVO projektu programma” un „NVO kapacitātes stiprināšanas programma” ietvaros īstenoto apakšprojektu ieguldījumu programmas mērķu un rezultātu sasniegšanā, izstrādāt rekomendācijas turpmākam efektīvākam finansējuma ieguldījumam pilsoniskas sabiedrības sektora attīstībai. Lai apkopotu trīs grantu shēmās un 133 apakšprojektos sasniegtos rezultātus, tika izstrādāti kvantitatīvi un kvalitatīvi indikatori, pēc kuriem tika veikts projektu apsekojums,projektu izvērtējums pēc iesniegtajām projektu atskaitēm un analīze.

 Darba tiesību un darba drošības problēmjautājumu izpēte un darba tiesību aizstāvības rīcībstratēģiju modelēšana  
Gads: 2011
Pasūtītājs: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

Pētījuma mērķis bija veikt kvalitatīvu un kvantitatīvu izpēti, lai noteiktu problēmjautājumus darba tiesību un darba drošības jomā, izvērtētu iepriekšējo arodbiedrību aktivitāšu efektivitāti un modelētu efektīvākas darba tiesību aizstāvības rīcības stratēģijas. Pētījuma aktivitātes: (1) 10 ekspertu intervijas ar darba tiesību nozares speciālistiem; (2) 4 fokusa grupu diskusijas ar strādājošajiem 25-45 gadu vecumā; (3) 1000 Latvijas iedzīvotāju 15-74 gadu vecumā aptauja par darba tiesību jomu. Pētījuma atskaite

 Pētījums par ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 3. aktivitātē iesaistīto pedagogu izpratni par pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu un tās ietekmi uz pedagogu profesionālo darbību
Gads: 2011
Pasūtītājs: Izglītības un zinātnes ministrija

Pētījuma mērķis bija noskaidrot pedagogu pieredzi, vērtējot savu profesionālo darbību, un viedokli par PPDK novērtēšanas sistēmas ietekmi uz pedagogu profesionālo darbību. Aktivitātes: projektā iesaistīto pedagogu elektroniskā aptauja (N=495) un fokusa grupu diskusijas ar pedagogiem.

 INCLUD-ED (Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education - Izglītības stratēģijas sociālai integrācijai Eiropā) 
Gads: 2006-2011
Eiropas Komisijas 6. Ietvara programma

Starptautisks daudzgadu projekts (Latvija ir viena no 14 dalībvalstīm), kura mērķis ir analizēt izglītības politiku un izglītības prakses Eiropas valstīs un to ietekmi uz sociālo iekļaušanu/izslēgšanu, izstrādātrekomendācijas izglītības un sociālās politikas pilnveidošanai. Pētījuma aktivitātes: Latvijas un ārvalstu pieredzes apkopošana, statistikas un kvantitatīvo datu sekundārā analīze, gadījumu izpēte pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolās, vidusskolās un profesionālajās vidusskolās (katrā iestādē intervēti pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki, veiktas fokusa grupu diskusijas un ikdienas mācību procesa novērojumi).

Sīkāku informāciju par projekta norisi skatīt šeit

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design