Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2010

 Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas (finanšu atbalsta) "Pārmaiņu iespējas skolām" novērtējums 
Gads: 2010-2011
Pasūtītājs: Sorosa fonds - Latvija

Projekta mērķis bija izzināt, apkopot un novērtēt Sorosa Fonda - Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros īstenoto skolu projektu līdzšinējo pieredzi un projektu laikā sasniegto rezultātu ilgtspēju, lai noteiktu šādas pieejas efektivitāti Latvijas lauku reģionu skolu pārveidē un attīstīšanā par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas centriem, kuru darbība ir vērsta uz iedzīvotāju izglītības, kultūras un sociālo vajadzību apmierināšanu, reaģējot uz krīzes situāciju valstī. Skolu projektu novērtējums tika veikts, balstoties uz 53 projektu pieteikumu sekundāru izpēti un datiem, kas tika iegūti 11 gadījumu izpētē, projektu ieviesēju elektroniskajā aptaujā (N=52 projektu īstenotāji), fokusa grupu diskusijās un izglītības, nodarbinātības un reģionu sociālās politikas jomu ekspertu intervijās. Pētījuma rezultātu kopsavilkums

Pētījums "Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo un kavējošo faktoru socioloģiska analīze"
Gads: 2010
Finansētājs: Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansējums (administrē Sabiedrības integrācijas fonds)

Pētījumā aplūkota publiskās un privātās partnerības (PPP) politikas veidošanās un īstenošana Latvijā, analizēta īstenoto un uzsākto PPP gadījumu pieredze un uzņēmēju attieksmes pret PPP pretstatā publiskajiem iepirkumiem. Latvijas PPP gadījumu pieredzes analīze izgaismo gan PPP veicinošos, gan kavējošos faktorus visā projektu izpildes laikā, t.i., sākot no projekta iepirkuma dokumentu izstrādes līdz pat vairāku gadu laikā uzkrātās abu pušu partneru sadarbības pieredzes vērtējumam. Pētījuma rezultātā ir izstrādāta virkne ieteikumu politikas veidotājiem, kas būtu jāveic PPP politikas turpmākajai attīstībai Latvijā. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde
Gads: 2010
Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions

Projekta mērķis bija izstrādāt strukturētu, secīgu, vienotu, uz esošās situācijas analīzes datiem balstītu, ES un valsts politikas un attīstības plānošanas dokumentiem atbilstošu, starpinstitucionāli koordinētu un starpnozaru līmenī savstarpēji papildinošu Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010.–2017. gadam, īpašu uzmanību pievēršot reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu inovatīvu aprūpes metožu izstrādei un iekļaušanai programmā, un to ieviešanai nepieciešamo resursu plānošanai. Pamatinformācijas par Vidzemes reģiona sociālo pakalpojumu sniedzējiem iegūšanai tika kombinētas vairākas datu ieguves metodes – statistikas datu analīze, dokumentu analīze, veikta e-pasta aptauja, telefonintervijas un daļēji strukturētas intervijas ar mērķa grupu pārstāvjiem. Ar programmu var iepazīties šeit.

 Pētījums par ESF projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" iesaistīto pedagogu motivāciju, pieredzi un apmierinātību
Gads: 2010
Pasūtītājs: Izglītības un zinātnes ministrija 

Pētījuma mērķis bija noskaidrot un analizēt projektā iesaistītās mērķa grupas – pedagogu – pieredzē balstītu vērtējumu par dalību projektā. Pētījuma ietvaros veiktas padziļinātās intervijas ar projektā iesaistītajiem pedagogiem.

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design