Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2009

Pētījums "Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana"
Gads: 2009
Finansētājs: Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums (administrēja Tieslietu ministrija)

Projekta uzdevums bija sekmēt uzņemošas sabiedrības veidošanos, kas, apzinoties imigrācijas politikas jēgu un nepieciešamību, spētu adekvāti reaģēt pret imigrantiem, viesstrādniekiem gan ikdienas saskarsmes situācijās, gan valsts sniegto sociālo pakalpojumu līmenī. Pētījumā tika izdalīti pieci izpētes virzieni, kuri aptver galvenās, trešo valstu valstspiederīgo integrācijas Latvijā, problēmgrupas: (1) darba tirgus pieejamība un iekļaušanās tajā (t.sk. darba un uzturēšanās atļauju procedūra, ekonomiskā un sociālā atkarība no darba devēja, sociālo garantiju trūkums); (2) sociālo pakalpojumu nodrošinājums un pieejamība (t.sk. veselības aizsardzība, izglītības ieguve, mājoklis, valodas apguve); (3) sociālo kontaktu un atvērtu sociālo tīklu veidošana un uzturēšana (t.sk. kultūrorientācijas problēmas, darba un dzīves telpas segregācija, sabiedrības grupu norobežošanās); (4) politiskā līdzdalība (tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, līdzdalība konsultatīvajos mehānismos, līdzdalība arodbiedrībās, citās sabiedriskajās un nevalstiskajās organizācijās); (5) diskriminācija (īpaši, diskriminācija uz rases, etniskās un reliģiskās piederības pamata, institucionālā diskriminācija).
Pētījuma atskaite (lv, .pdf) | Pētījuma atskaite (en, .pdf)

 Pētījums par situāciju brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas jomā
Gads: 2009
Pasūtītājs: Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas birojs

Divi savstarpēji saistīti pētījumi, kuru mērķis bija sniegt pārskatu par esošo situāciju Latvijā un par deviņu Eiropas valstu (Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Čehijas Republikas, Francijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Somijas un Ungārijas) labāko brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas praksi attiecībā uz personām, kurām nav legāla pamata uzturēties valstī. Tā ir sociālā palīdzība personām, kuras brīvprātīgi vēlas atgriezties savā izcelsmes valstī pēc tam, kad to patvēruma pieprasījums Latvijā (vai citā ES valstī) ir noraidīts. Pētījumā veikta ārvalstu imigrācijas, brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas gadījumu skaita un finansējuma statistikas analīze, likumu, programmu un citu politikas plānošanas dokumentu analīze, 11 ārvalstu un 16 vietējo ekspertu intervijas un 11 intervijas ar potenciālās mērķa grupas pārstāvjiem Latvijā

 Pētījums "Rīgas iedzīvotāju drošumspēja un tās paaugstināšanas iniciatīvas"  
Gads: 2009
Pasūtītājs: Rīgas domes Sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds  

BISS sadarbībā Rīgas Pašvaldības policiju un Rīgas domes Sabiedriskās kārtības uzturēšanas fondu realizēja pētījumu "Rīgas iedzīvotāju drošumspēja un tās paaugstināšanas iniciatīvas". Pētījuma mērķis bija izstrādāt ieteikumus Rīgas pašvaldības policijai un citām tiesībsargājošām institūcijām, kā sekmēt Rīgas iedzīvotāju drošumspēju. Jēdziens "drošumspēja" nozīmē cilvēka spēju nenonākt nedrošā situācijā un nezaudēt drošības sajūtu, bet, ja tas noticis, atgūt drošības sajūtu. Pētījumā tika atklāta gan rīdzinieku individuālās stratēģijas, kādas tie izstrādā savai drošumspējai, gan arī, sadarbībā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, izstrādātas jaunas darbības stratēģijas. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos  
Gads: 2008-2009
Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Projekta uzdevums bija sagatavot priekšlikumus par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos atbilstoši to attīstības tendencēm un iedzīvotāju vajadzībām. Pētījumā veiktās aktivitātes: Latvijas pirmsskolas izglītības politikas dokumentu analīze, sekundārā ārvalstīs veikto pētījumu un politikas dokumentu analīze par agrīnās bērnības un pirmsskolas vecuma bērnu aprūpi un izglītību, lai apzinātu dominējošās pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes un izglītības politikas pieejas, padziļinātās ekspertu intervijas ar PII pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldību elektroniskā aptauja (N=150), statistikas datu analīze par PII tīklu visos Latvijas plānošanas reģionos. Pētījuma atskaite

 Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam  
Gads: 2008-2009

Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" 2008. gada 1. oktobrī ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu uzsāka projektu "Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam". Projekts tika īstenots Eiropas Komisijas iniciatīvas Debate Europe ietvaros, lai veicinātu diskusijas sabiedrībā par Eiropas jautājumiem. Projekta mērķis bija reģionālo iedzīvotāju iniciatīvu veicināšana, zināšanu izplatīšana un atvērta dialoga veidošana starp iedzīvotājiem un visu līmeņu lēmumu pieņēmējiem Latvijas reģionālajās teritorijās, sekmējot efektīvu un ilgtspējīgu Eiropas Savienības strūktūrfondu izmantošanu reģionu ilgtspējīgai attīstībai.

Sīkāku informāciju par projekta norisi skatīt šeit

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design