Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2007

 Izglītības izmaksu ietekme uz skolēnu atbiršanu pamatskolās  
Gads: 2007
Finansētājs: Latvijas Zinātnes padome 

Pētījuma ietvaros tika meklētas atbildes uz vairākiem jautājumiem. Kādas formālās un neformālās izflītības izmaksas sedz valsts un pašvaldības? Kādas izmaksas ir jāsedz vecākiem, nodrošinot skolēnu formālās un neformālās izglītības ieguvi? Kā vecāku ierobežotie finansiālie līdzekļi ietekmē skolēnu formālās un neformālās izglītības ieguves iespējas? Kādi valsts un pašvaldību finansēšanas un atbalsta mehānismi mazina skolēnu sociālo nevienlīdzību izglītības ieguvē? Pētījuma atskaite (.pdf)

 Kultūras pieejamība novados: aptauja un ekspertu intervijas  
Gads: 2007
Pasūtītājs: Kultūras ministrija 

Pētīja mērķis bija noskaidrot, kāda ir kultūras pieejamība Latvijas reģionos un kādas tendences novērojamas kultūras jomā, salīdzinot ar iepriekš veikto pētījumu 2001. gadā. Pētījuma ietvaros veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja atklāj kultūras pasākumu apmeklēšanas tendences, apmeklētību kavējošos iemeslus, iedzīvotāju prioritātes attiecībā uz kultūras pasākumiem. Savukārt kultūras ekspertu intervijas sniedz kultūrpolitikas izvērtējumu.  Pētījuma atskaite (.pdf)

 Pētījums Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL atbalstītā projekta "Atvērtu darba tirgu sievietēm" ietvaros  
Gads: 2007

Projekta ietvaros BISS veica "Pētījumu par seksa industriju un tās ierobežošanas mehānismiem Rīgā un Latvijā". Tā mērķis - izpētīt seksa tūrisma un prostitūcijas fenomenu Latvijā, lai palīdzētu politikas ekspertiem un partneriem izstrādāt politikas alternatīvas prostitūcijas regulēšanā Latvijā, kā arī lai veicinātu cilvēku tirdzniecības apkarošanas īstenošanu. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Pamatizglītības apguve: skolēnu atbiršana un problēmas risinājumi   
Gads: 2007

Finansētāji: Eiropas Sociālais fonds (75%) un Latvijas valsts (25%), projekta Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.1.5.3./0001/0038/09

Pētījuma ietvaros tika meklētas atbildes uz vairākiem savstarpēji saistītiem jautājumiem par skolēnu atbiršanas problēmu un tās risināšanas iespējām. Kādi faktori veicina skolēnu atbiršanu no pamatskolas? Kādi izglītības sistēmas aspekti veicina skolēnu lēmumu ilgstoši kavēt mācības un pamest skolu? Kas pašlaik tiek darīts atbiršanas riskam pakļauto bērnu un atbirušo skolēnu integrācijai izglītības sistēmā? Kā dažādas institūcijas iesaistās problēmas risināšanā? Kādi šķēršļi rodas darbā ar atbiršanas riskam pakļautajiem bērniem un atbirušajiem skolēniem? Kā efektīvāk panākt skolēnu atbiršanas sarukšanu? Pētījuma atskaite (.pdf)

 Cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācija: no efektīva sociālā pakalpojuma uz iekļaušanu darba tirgū
Gads: 2007

Finansētāji: Eiropas Sociālais fonds (75%) un Latvijas valsts (25%), projekta Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.1.5.3./0001/0037/05

Pētījuma autori meklē atbildes uz vairākiem savstarpēji saistītiem jautājumiem par upuriem sniegto sociālo pakalpojumu efektivitāti. Kādu tieši palīdzību cilvēku tirdzniecības upuri šobrīd var saņemt? Kāda palīdzība šiem cilvēkiem būtu nepieciešama? Kādi ir šķēršļi un problēmas sociālās rehabilitācijas sniegšanā? Kā veidojas dažādu jomu (sociālo darbinieku, psiholoģu, mediķu, policijas darbinieku u.c.) speciālistu sadarbība darbā ar cilvēku tirdzniecības upuriem? Kā upuriem efektīvāk sniegt sociālos pakalpojumus un palīdzēt iekļauties darba tirgū? Pētījuma atskaite (.pdf)

 „Jaunieši un etniski neviendabīgas skolas. Pasākumi pret etnisku vardarbību skolēnu vidū” (YiES - Youth and Inter Ethnic Schools)  
Gads: 2005 - 2007
EU Daphne programma, projekta Nr. 04-1/183/Y

YiES projekta mērķis ir izpētīt etnisko konfliktu novēršanas un risināšanas metodes skolās un izplatīt informāciju par tām. Lai to sasniegtu, projektā tiek piedāvāta etnisko konfliktu fenomena salīdzinoša analīze četrās Eiropas valstīs – Latvijā, Vācijā, Itālijā un Spānijā. Pētījuma veikšanā ir iesaistīti gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas administrācija. Pētījuma rezultātā tika noskaidrotas labākās prakses katrā no iesɡistītajām valstīm.

Projekts sastāv no trīs daļām: (1) Kabineta pētījums: situācijas apraksts, statistika, iepriekš veikto pētījumu analīze (eng, .pdf); (2) Izpēte skolās – intervijas un fokusa grupu diskusijas par etniskajām attiecībām un konfliktiem ar skolēniem, skolotājiem un skolu administrāciju (eng, .pdf); (3) Labās prakses etnisko konfliktu novēršanai skolās: labo prakšu identificēšana, salīdzināšana un novērtēšana visās četrās projektā iesaistītajās valstīs (lv, .pdf, eng, .pdf).

 Pētījumi un informācijas dokumenti Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL atbalstītā projekta "Atvērtu darba tirgu sievietēm" ietvaros  
Gads: 2005 - 2007

Projekta mērķis: Attīstīt atvērtu darba tirgu sievietēm, mazinot dzimumu segregāciju darba tirgū, sekmējot ģimenes dzīves līdzsvarošanu, attīstot efektīvas atbalsta iespējas, kā arī mazinot nacionālo spriedzi. Projektu īsteno resursu centrs sievietēm "Marta" (www.marta.lv).

Projekta ietvaros BISS veica divus pētījumus un sagatavoja četrus informācijas dokumentus. Pētījumi: (1) "Pētījums par faktoriem, kas nosaka sieviešu iespējas iesaistīties darba tirgū" (.pdf), (2) Pētījums "Cilvēku tirdzniecība Latvijā: stereotipi un situācijas raksturojums" (.pdf). Informācijas dokumenti: (1) Pozitīvās diskriminācijas pieŲedze citās valstīs: izglītība, (2) Pozitīvās diskriminācijas pieredze citās valstīs: nodarbinātība, (3) Pozitīvās diskriminācijas pieredze citās valstīs: politika (1-3, .pdf), (4) Dzimumu lomu reprezentācija pusaudžu medijos (.pdf).

EQUAL programmas atbalstītā projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” ietvaros ir sagatavoti starpvalstu sadarbības līgumi. Sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem tiks apzināta labākā prakse darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas pasākumu finansēšanai. Starpvalstu sadarbība nodrošinās jaunu pieeju un risinājumu apgūšanu.

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design