Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2006

 Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā  
Gads: 2006

BISS sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde” ietvaros veica pētījumu par izglītības iespējām un izglītības pieejamību iedzīvotājiem mūža garumā, kā arī par izglītības piedāvājuma atbilstību dažādu mērķa grupu interesēm un vajadzībām.

Pētījumā analizēti uz mūzizglītību attiecināmo normatīvie dokumenti un 2005. gada valsts budžeta analīze. Lai izpetītu iedzīvotāju pamatprasmes un izglītības vajadzības visa mūža garumā un dažādu izglītības formu pieejamību iedzīvotājiem valsts, reģionu un rajonu līmenī, pētījuma ietvaros veikta reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja. Pētījuma atskaite (.pdf)

Pētījuma rezultātu prezentācijas materiāli: projekta apraksts (.ppt); iedzīvotāju izglītības līmenis, pamatprasmju līmenis un nodarbinātība (.ppt); iedzīvotāju aktivitāte izglītības ieguvē, izglītības pieejamības un kvalitātes vērtējums (.ppt); iedzīvotāju izglītības ieguves slāni, mūžizglītības organizācija un finansējums (.ppt); secinājumi un ieteikumi (.ppt)

 Integrācijas prakse un perspektīvas  
Gads: 2006

Finansētāji: Eiropas Sociālais fonds, Latvijas valsts un BISS

Pētījuma ietvaros tika veikta sabiedrības integrācijas norises un to ietekmējošo aģentu izpēte. Pētījums sastāv no pieciem pētījuma virzieniem: (1) preses loma kolektīvo identitāšu konstruēšanā, (2) NVO kā sabiedrības integrācijas aģenti, (3) politiskās integrācijas dinamika, (4) politiskās elites nostādnes sabiedrības integrācijas jautājumos, (5) integrācijas procesi sabiedrībā.

Pētījuma atskaite (lv, .pdf) Pētījuma atskaite (eng, .pdf)
Aptaujas datu fails (.rar) Prezentācija (.ppt)

 Darba algas un to ietekmējošie faktori  
Gads: 2006

Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekta "Labklājības ministrijas pētījumi" Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.3./0001/0003 pētījums

Pētījumu „Darba algas un to ietekmējošie faktori” (DAIF) veica pilnsabiedrība „RS Group”, kurā ietilpst nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” un SIA „FACTUM”, kā arī piesaistītie eksperti Dr.soc. Brigitas Zepas vadībā. DAIF pētījuma ietvaros ir analizēti indivīdu un viņa darba vietu raksturojošo faktoru ietekme uz darba samaksu, aprakstot atalgojuma struktūru un tā izmaksas formu. Šim nolūkam tika veikta algoto darbinieku un darba devēju viedokļu izpēte, pielietojot gan kvalitatīvas, gan kvantitatīvas datu vākšanas metodes. Darba atalgojumam Latvijā ir raksturīga fiksēta pamatalga, kuru papildina ar dažādām darba ražīgumu veicinošām piemaksām un nefinansiālu atlīdzību (veselības apdrošināšanu, dalību semināros, darba vietas apmaksātiem ceļojumiem u.c.). Finansiālā un nefinansiālā atalgojuma īpatsvars variē atkarībā no uzņēmuma lieluma un darbinieka individuālajām īpašībām. Jo augstāka ir algotā darbinieka izglītība un jo kvalificētākai profesiju pamatgrupai viņš pieder, jo lielāka ir darba samaksa un plašāks – papildus atlīdzību piedāvājums.

Atslēgas vārdi: darba samaksa, monetārais atalgojums, nemonetārais atalgojums

Pētījuma atskaite (.pdf)

 Latvijas aktīvo sabiedrisko organizāciju intereses zinātnisko pētījumu
 jomā
 
Gads: 2006

Pētījumu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 3. kursa socioloģijas studenti sadarbībā ar BISS. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, cik lielā mērā Latvijas sabiedriskās organizācijas ir ieinteresētas sadarbībā ar zinātniekiem pētījumu veikšanā un zinātniskās informācijas izmantošanā un kādās jomās sabiedriskajām organizācijām ir nepieciešami pētījumi.

Pētījums veikts Eiropas Savienības finansēta starptautiska projekta „Zinātnes tirdziņu apmācība, vadīšana un konsultēšana” (TRAMS – Training and Mentoring of Science Shops) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp pilsoniskās sabiedrības grupām (NVO) un zinātniekiem.

'Science shops' jeb 'zinātnes tirdziņi' ir pētnieku grupas, kuras bez maksas sniedz pētniecisko atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai svarīgos jautajumos.

Pētījuma atskaite (.pdf)
Aptaujāto sabiedrisko organizāciju un tās interesējošo pētījumu datu bāze (.pdf)

 Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū  
Gads: 2006

Finansētāji: Eiropas Sociālais fonds (71%), Latvijas valsts (24%) un BISS (5%), projekta Nr. VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3./0001/0014/04

Pētījuma mērķis bija veicināt izglītības, nodarbinātības un integrācijas politiku valstī, lai nodrošinātu minoritāšu jauniešu brīvu izglītības un profesionālā ceļa izvēli, palielinātu mazizglītoto jauniešu motivāciju attīstīt savu konkurētspēju darba tirgū un viņu vidū mazinātu sociālo atstumtību un bezdarbu. Pētījuma uzmanības lokā bija mazākumtautību jaunieši - vakarskolēni, bezdarbnieki un jaunieši, kuri neregulāri apmeklē skolu. Pētījumā kā nozīmīga mērķa grupa tika iekļauti arī darba devēji no dažādām nozarēm.

 

Pētījuma atskaite (.pdf) Pētījumā izstrādātas rekomendācijas (.pdf)
Vakarskolēnu aptaujas datu fails (.rar) Jauniešu bezdarbnieku aptaujas datu fails (.rar)

 Invalīdu ratiņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū  
Gads: 2006
Finansētāji: Eiropas Sociālais fonds (71%), Latvijas valsts (24%) un BISS (5%), projekta Nr. VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3./0001/0013/07

Pētījuma mērķis bija sekmēt nodarbinātības un sociālās integrācijas politikas attīstību valstī, lai nodrošinātu invalīdu riteņkrēslu lietotāju izglītības un profesionālā ceļa izvēli, palielinātu invalīdu riteņkrēslu lietotāju motivāciju celt savu konkurētspēju darba tirgū un mazinātu sociālo atstumtību un bezdarbu. Pētījuma ir unikāls, jo tajā papildus kvalitatīvajām metodēm (intervijām ar invalīdiem riteņkrēslu lietotājiem un darba devējiem) pirmo reizi Latvijā ir veikta tik apjomīga kvantitatīva invalīdu riteņkrēslu lietotāju aptauja. Šāda aptauja spēj sniegt daudz precīzāku ieskatu tajās problēmās, kas nosaka invalīdu riteņkrēslu lietotāju grūtības gan iegūt izglītību, gan integrēties darba tirgū.

Pētījuma atskaite (.pdf) Invalīdu riteņkrēslu lietotāju aptaujas datu fails (.rar)
"Invalīdu riteņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū" (.ppt)

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design