Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2003-2005

 Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi  
Gads: 2005
Finansētājs: ASV vēstniecība Latvijā

Projektu galvenais mērķis bija, izmantojot dažādas pētniecības perspektīvas, sniegt izpratni par to, kā sabiedrība izprot etnisko situāciju Latvijā, cik lielā mērā tā ir noskaņota sabiedrības integrācijai un etniskam mieram, vai uzskata konflikta pastāvēšanu par neizbēgamu un cik lielā mērā cilvēku nostādnes un uzvedība varētu sekmēt konflikta padziļināšanos. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Jaunā vēlēšanu kārtība un Eiropas Parlamenta vēlēšanas  
Gads: 2004
Pasūtītājs: Centrālā vēlēšanu komisija

Pētījuma mērķis bija uzzināt vēlētāju attieksmi pret jauno vēlēšanu kārtību, kā arī noskaidrot vēlētāju motivāciju piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Pētījums ietvēra gan kvalitatīvu jautājumu izpēti (trīs fokusa grupu diskusijas), gan arī kvantitatīvu balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju aptauju.

Pētījuma atskaite (fokusa grupu diskusijas, .pdf) Pētījuma atskaite (Latvijas pilsoņu aptauja, .pdf)

 Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija  
Gads: 2004
Finansētājs: ES (EU PHARE LE01.01.01.)

Pētījums aplūko Latvijas sabiedrībā dominējošos aizspriedumus, tolerances pakāpi un ksenofobisko attiťksmju veidošanās mehānismus. Informācijas iegūšanai tika veiktas fokusa grupu diskusijas latviešu un krievu valodā, 10 dziļās intervijas ar dažādu tautību pārstāvjiem un aptaujas ar 1018 latviešiem un cittautiešiem. Darba teorētiskajā pamatojumā izmantotas dažādu etnisko attiecību pētnieku atziņas.

Pētījuma atskaite (.pdf) SPSS datu fails (.rar)

 Cittautiešu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā  
Gads: 2004
Finansētājs: ES (EU PHARE LE01.01.01.)

Pētījuma galvenais mērķis bija izpētīt, kā mazākumtautību izglītības reformas kontekstā veidojas skolēnu politiskie uzskati un nostādnes, attieksme pret valsti, tās īstenoto politiku, piederības sajūta valstij, etniskās attiecības, integrācija Latvijas sabiedrībā.

Pētījuma atskaite (.pdf) SPSS datu faili (.rar) – Skolēni | Skolotāji | Vecāki

 Pašvaldību loma sabiedrības integrācijas procesā  
Gads: 2004
Pasūtītājs: Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

BISS ir īstenojis pētījumu par pašvaldību lomu sabiedrības integrācijas procesā. Pētījuma mērķis bija noskaidrot pašreizējo situāciju pāsvaldībās sabiedrības integrācijas jomā. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Sabiedrības integrācija un uzņēmējdarbība: etniskais aspekts  
Gads: 2004
Finansētāji: Kanādas vēstniecība Latvijā, Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Izglītības un zinātnes ministrija 

2004. gada otrajā pusē BISS un LZA Ekonomikas institūts īstenoja pētījumu “Sabiedrības integrācija un uzņēmējdarbība: etniskais aspekts”. Pētījuma mērķis bija gūt izpratni par ekonomisko faktoru ietekmi uz sabiedrības integrācijas procesu un otrādi. Jāatzīmē, ka pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta privātajam sektoram – uzņēmējdarbības videi, situāciju valsts sektorā analizējot tikai vispārējo etnisko attiecību kontekstā. Pētījumā iegūto datu socioloģiskā analīzi veica BISS, un rezultātu izklāsts sniegts izdevuma pirmajā daļā. Otrajā daļā apkopota datu ekonomiskā analīze, ko veica LZA Ekonomikas institūts. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Dzimums, darbs un nodarbinātība 10 Centrāl- un Austrumeiropas
valstīs
 
Gads: 2004

BISS piedalījās starptautiskā salīdzinošā projektā “Dzimums, darbs un nodarbinātība 10 Centrāl- un Austrumeiropas valstīs” un sagatavoja ziņojumu par Latviju. Projektu finansē Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. Pētījuma atskaite (eng, .pdf)

 Elites pētījums  
Gads: 2003

Baltic Institute of Social Sciences sadarbībā ar Oslo universitāti veica elites (augstākā ranga politiķi, radošo profesiju, zinātnes, biznesa un vadības pȁrstāvji) pētījumu. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā   
Gads: 2003
Pasūtītāji: Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Baltijas Forums

Laikā no 2003. gada jūnija līdz septembrim BISS īstenoja pētījumu “Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā” (fokusa grupu diskusiju analīze). Pētījuma atskaite (.pdf)

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu  
Gads: 2003
Pasūtītājs: LVAVP
Finansētājs: ES (Phare LE 0007/0003 Nr. 5)

Pētījuma mērķis, pirmkārt, bija izvērtēt mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par izglītības reformu un latviešu valodas apguvi un lietošanu sabiedrības integrācijas kontekstā. Otrkārt, noteikt, cik lielā mērā attieksmi pret mazākumtautību izglītības reformu nosaka tās īstenošanas organizatoriskās grūtības un cik lielā mērā to nosaka negatīvas politiskās attieksmes, kuras ir fokusētas uz izglītības un valodas politikas veidotājiem – uz valdošo politisko varu. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Divplūsmu skolas kā bilingvālās izglītības piemēra novērtējums  
Gads: 2003

BISS ir veicis politikas analīzi par vispārizglītojošajām divplɫsmu skolām - mācību iestādēm, kurās tiek īstenotas izglītības programmas latviešu valodā un mazākumtautību programmas. Pētījuma mērķis bija izpētīt esošo situāciju šādās skolās, izvērtējot divplūsmu skolas ietekmi uz bilingvālās izglītības īstenošɡnas gaitu un sabiedrības integrācijas procesu. Pētījuma atskaite (.pdf)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design