Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 1996-1999

 Politiskā līdzdalība Latvijā  
Gads: 1999
Brigita Zepa

Politiskā līdzdalība, tai skaitā iesaistīšanās nevalstiskajās organizācijās, ir svarīgs pilsoniskās sabiedrības veidošanās nosacījums. Modernas demokrātijas veselība ir atkarīga ne tikai no "bāzes" struktūrām, bet arī no pilsoņu kvalitātes un attieksmēm, no viņu spējas būt tolerantiem pret minoritātēm, cilvēkiem ar atšķirīgiem paradumiem, kā arī ieinteresētības līdzdarboties politiskajā dzīvē, sekmēt sabiedrības labklājību, prasīt atbildību no politiskajām autoritātēm. Postsociālisma sabiedrības līdzdalībai piemīt virkne savdabīgu īpatnību. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Eiropas vērtību pētījums (European Values Study)

Eiropas vērtību pētījums tiek veikts reizi 10 gados 32 Eiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Tā galvenais mērķis ir noteikt Eiropas iedzīvotāju pamatvērtības un pamatattieksmes. Pētījuma veicējs ir Tilburgas universitāte (Nīderlandē). Latvijā šo pētījumu 1990. gadā (2. vilnis) un arī 1999. gadā (3. vilnis) veica Baltic Institute of Social Sciences.

Tabulas: 1999 (.pdf)

 Latviešu valodas apguve skolās ar krievu apmācības valodu  
Gads: 1998

Pētījuma par attieksmi pret latviešu valodu un pāreju uz apmācību latviešu valodā ietvaros par izlases vienību noteica 50 skolas ar krievu valodu kā apmācības valodu visā Latvijā. Izvēlētajās skolās veica trīs aptaujas – skolotāju aptauju, skolnieku aptauju un vecāku aptauju.

Pētījuma atskaite (.pdf) | Dati – Skolēni; Skolotāji; Vecāki

 Kultūra kā sabiedrību integrējošs faktors
Gads: 1998

Pētījums ietver divas daļas. Pirmā daļa ir ikmēneša sabiedriskās domas aptauju datu analīze par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un uzvedību jautājumos par kultūru. Tas sniedz vispārēju priekšstatu par kultūras lomu un patēriņu latviešu, krievu un citu etnisko grupu vidū, tās nozīmi integrācijas procesā. Pētījuma otrā daļa ir fokusa grupas diskusijas analīze, kas atspoguļo ekspertu kultūras jautājumos viedokli par integrācijas un kultūras savstarpējo saistību, kultūras pasākumu nozīmi vienotas, pilsoniskas sabiɥdrības izveidē. Pētījumu atskaite (.pdf)

 NVO centra darbības vērtējums  
Gads: 1998

Ar fokusa grupu diskusiju palīdzību noskaidrots sabiedrisko organizāciju (NVO) pārstāvju (1) viedoklis par NVO centra mērķiem un uzdevumiem; (2) attieksme pret NVO centra pakalpojumiem un to izmantošanu; (3) viedoklis par likumdošanu, kas skar NVO Latvijā; (4) vērtējums NVO sadarbībai ar valsts un pašvaldības iestādēm un pilsoniskās sabiedrības veidošanās procesam Latvijā; (5) vēlmes un vajadzības attiecībā uz NVO centru. Pētījuma atskaite (.pdf)

 Sabiedriski politiskā līdzdalība  
Gads: 1997

Politiskā līdzdalība ir svarīgs pilsoniskās sabiedrības veidošanās nosacījums. Pētījumā noskaidrota Latvijas iedzīvotāju līdzdarɢošanās politiskajā dzīvē. Pētījuma atskaite (.pdf)    

 Attieksme pret tiesām  
Gads: 1997

Veicot Latvijas iedzīvotāju aptauju, tika noskaidrota iedzīvotāju gatavība griezties tiesā savu interešu aizstāvībai, kā arī izpētīti iemesli, kādēļ iedzīvotāji negriežas tiesā. Tai skaitā tika iegūta informācija par to, kas iedzīvotāju skatījumā ir tiesu darbu traucējošie faktori. Pētījuma laiks – no 1997. gada 5. līdz 8. jūnijam. Pētījuma ietvaros intervēti 1016 respondenti viņu dzīvesvietās 146 aptaujas punktos (vidēji 7 intervijas katrā aptaujas punktā). Pētījuma atskaite (.pdf)

 Politiskās attieksmes  

Politiskās attieksmes ir svarīgs sabiedrības noskaņojuma rādītājs. Baltijas Datu nams regulāri ir pētījis sabiedrības attieksmi pret dažādiem politiskiem procesiem valstī. Šeit ir pieejami dati no 1991. gada līdz 1996. gadam par Latvijas iedzīvotāju politiskajām attieksmēm. Datu masīvos ietverto jautājumu formulējums ir atrodams pie konkrētā gada pētījuma apraksta. Katrs datu fails ietver arī sociāldemogrāfiskos jautājumus (tie nav izdalīti aprakstos līdz ar jautājumu formulējumiem).

Dati: 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design