Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Gads:  2018 |  2017 |  2016 |  2015 |  2014 |  2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2003-2005 | 2000-2002 | 1996-1999 |

| 2019

  "Ikgadējais nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā"

Gads: 2019
Pasūtītājs: Labklājības ministrija 

Izvērtējuma mērķis bija veikt rīcībpolitikas un īstenoto pasākumu ietekmes un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu izvērtējumu, lai noskaidrotu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu, aptverot trīs jomas: nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana; nevienlīdzība veselības aprūpes pieejamībā; nevielīdzība mājokļa pieejamībā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izmantotas kvantitatīvās (administratīvo, statistikas un apsekojumu datu analīze, statistiskās datu apstrādes un analīzes metodes) un kvalitatīvās datu ieguves un analīzes metodes (dokumentu analīze, ekspertu intervijas padziļinātās intervijas formā, fokusa grupu diskusijas.

Pētījums tika realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings", Nr. 9.2.1.2./15/I/001)

Pētījuma atskaite

  Vidussposma izvērtējums par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gadā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā

Gads: 2019
Pasūtītājs: Finanšu ministrija 

2019. gada pavasarī noslēdzās vidusposma izvērtējums par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gadā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā. Izvērtējums tika veikts ar mērķi novērtēt 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda ES fondu ieguldījumu ietekmi uz horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas'' mērķu sasniegšanu laika periodā no 2014. līdz 2018. gada pirmajam pusgadam. Kopumā ir veikti padziļināti izvērtējumi par 169 Eiropas Sociālā fonda projektiem, kā arī papildus par 188 Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu un septiņu Kohēzijas fonda projektu rādītājiem, kas raksturo ietekmi uz horizontālās politikas mērķu sasniegšanu. Pētījuma mērķu sasniegšanai izvēlētā metodoloģija paredzēja  kombinēu kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguves un apstrādes metožu izmantošanu, papildinot to ar politikas plānošanas un citu normatīvo aktu dokumentu analīzi.

 

Pētījums tapis Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekta "Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas ietvaros (Nr. FM2018/34 (TP IZV)).

 

Pētījuma atskaite

| 2018

   „Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā”  

Gads: 2018

Pasūtītājs: Valsts darba inspekcija

 

 

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Valsts darba inspekcijas uzdevumā īstenoja pētījumu par darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējām Latvijā. Pētījuma mērķis bija izvērtēt esošo darba stŗīdu izšķiršanas metožu izmantošanu Latvijas uzņēmumos (gan tiesā, gan ārpustiesas), noskaidrot ārpustiesas darba strīdu risināšanas metožu efektivitāti un izstrādāt ieteikumus normatīvā regulējuma izmaiņām, lai darba strīdu izšķiršana kļūtu ātrāka un ērtāka. Pētījums vienlaikus tiks izmantots par pamatu, lai izlemtu par nepieciešamību ierosināt jaunas ārpustiesas darba strīdu izskatīšanas metodes, t.sk., veikt pilotprojektu, kura ietvaros tiktu izveidota Valsts darba inspekcijas  darba strīdu komisija. Pētījumā kā metodes tika izmantotas individuālās intervijas ar ekspertiem, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem, konkrētu individuālu darba strīdu gadījumu izpēte, ekspertu diskusijas darba grupās, Latvijas tiesiskā regulējuma izpēte attiecībā uz darba strīdu risināšanu un ārvalstu pieredzes izpēte šajā jomā.

Pētījums tika veikts Valsts darba inspekcijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudžības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001).

Pētījuma atskaite

 

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design