Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

 
Inese Šūpule

Inese Šūpule

valdes locekle 
projektu direktore - pētniece

institūtā strādā kopš: 2000
pētnieciskās intereses: sabiedrības integrācija (sociālie un etniskie aspekti), etniskās attiecības, migrācijas procesi, vērtību pētījumi, politiskā līdzdalība un pētījumu metodes socioloģijā

Izglītība
2012 Latvijas Universitāte, socioloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.soc.)
2005 - 2011

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, doktorantūra socioloģijā

1997 - 1999

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,
maģistra grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1993 - 1997

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1982 - 1993

Rīgas 1. ģimnāzija
Papildus izglītība
16/03/2012-15/06/2012 Boloņas Universitāte (Itālija), Tālmācības kurss "Migrācija, attīstība un cilvēktiesības (Migrations, Development and Human Rights), 50 kontaktstundas
Darba pieredze
No 2005 Projektu direktore - pētniece, nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
2006 - 2012 Līgumdarba lektore un pētniece, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte
2000 - 2005 Projektu direktore, BO SIA "Baltijas Sociālo zinātņu institūts"
1997 - 2000 Projektu vadītāja, Baltijas Datu nams
Akadēmiskie kursi Latvijas Universitātē
2011-2012 Kursa "Imigrācija, integrācija, identitāte" pasniegšana angļu valodā starptautiskās maģistratūras programmas MISOCO programmā (kopā ar B.Zepu, B.Belu un E.Kļavi)
2007-2012 Kvantitatīvās pētījumu metodes socioloģijā (Socioloģijas bakalauru programma)
Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)
Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskās situācijas un sagatavotības bilingvālās izglītības īstenošanai izpēte (2013)
Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā (2012)
Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums (2010-2014)
ES Mūžizglītības programmas "Leonardo da Vinci" apakšprogrammas mobilitātes un inovāciju pārneses projektu pieteikumu vērtēšana (2012, 2013)
Pētījums "Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū", ECAD starptautiskā projekta "Jaunatne Eiropā: Jaunatne un labklājība" 4. posms (2012)
Pētījums par Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanu Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā izstrāde (2012)

Promocijas darbs "Etniskās un nacionālās identitātes sociālā konstruēšana mijiedarbībā: Latvijas gadījuma izpēte" (2012)

Eiropas Komisijas 6. Ietvara programmas pētījums "INCLUD-ED" (Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education/Iekļaušanas un sociālās kohēzijas stratēģijas Eiropas izglītībā) (2006-2011)
Pētījums "Mediju lietošanas kompetence skolotāju un skolēnu mērķa grupā" (2011)
Vidusskolēnu pilsoniskā un lingvistiskā attieksme, apgūstot mazākumtautību izglītības programmas (2010)
Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo un kavējošo faktoru socioloģiska analīze (2010)
Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde (2010)
Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana (2009)
Valsts svētki un svinēšana sabiedrības vienotībai (2007-2008)
EQUAL projekts “Atvērtu darba tirgu sievietēm”: pētnieciskās sadaļās īstenošana (2005-2007)
Salīdzinošs pētījums par Latvijas iedzīvotāju valodu lietošanas, zināšanu, un valodu vides īpatnībām (1996–2007)

Zinātnes kontaktpunktu apmācība, vadīšana un konsultēšana (2005-2008)

Integrācijas prakse un perspektīvas (2006)
Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā (2006)
Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi (2005)
Publikācijas (saīsināts)
Šūpule, I. (2012) Constructions of Nation and Ethnic Identity in Online Discussions on Referenda Initiatives in Latvia. In: Baltic Journal of European Studies (BJES). Vol.2,No.1, June 2012. Journal published by Tallinn University of Technology
Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L. (2011) Integration: Practice and Perspectives. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co KG, 207.lpp. (ISBN 978-3-8443-2332-0).
Žabko O., Zepa B., Šūpule I., Vaivode L. (2010) Publiskā un privātā partnerība Latvijā: pieredze un perspektīvas. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-144
Šūpule, I. (2009) The Bussiness Environment: Case Study Latvia, In: Economic Styles in the Process of EU Eastern Enlargement. (ed. Heinz Rieter and Joachim Zweynert), Baden-Baden: Nomos Verlagsgessellschaft, pp.185-218.

Zepa B., Šūpule I., Ķešāne I., Lulle A., Hazans M., Žabko O., Bebriša I., Krastiņa L. (2009) Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-215

Šūpule, I., Lāce, I., Ieviņa, I., Some, A. (2007) Pētnieku un sabiedrisko organizāciju sadarbība: iespējas un vajadzības. Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-67.
Šūpule, I. (2007) Chapter 15: Latvia, In: European Immigration. A Sourcebook. (ed. Anna Triandafyllidou and Ruby Gropas), Ashgate Publishing Ltd., pp. 199-210.

Šūpule, I. (2007) Etniskās attiecības un akulturācijas procesi Latvijā: iedzīvotāju attieksmes pret dažādām akulturācijas stratēģijām. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 714. sējums (red. Tālis Tisenkopfts), Latvijas Universitāte, 31. – 43.lpp.

Zepa, B., Šūpule, I. (2006) Etnicitātes konstruēšana: politiķi un masu mediji kā nozīmīgākie aģenti. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 701. sējums (red. Tālis Tisenkopfts), Latvijas Universitāte, 109. – 119.lpp.

Zepa, B., Šūpule, I. (2006) Ethnopolitical Tensions in Latvia: Factors Facilitating and Impeding Ethnnic Accord, In: Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions (ed. Nils Muižnieks), LU Akadēmiskais apgāds.

Б. Зепа, И. Шупуле , Л. Крастиня „Латвия” // „Этническая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии. Ежегодный доклад 2005” / Под ред. В.Тишкова и Е. Филипповой – М.: УОП ИЭА РАН, 2006

Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L., Ķešāne, I., Grīviņš, M., Bebriša, I., Ieviņa., I. (2006) Integrācijas prakse un perspektīvas. Baltic Institute of Social Sciences. Rīga, lpp. 1-250.

Šūpule, I. (2005) Active Civic Participation of Immigrants in Latvia  Published: 03.06.2005.

Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L. (2005) Tolerance and Future, In: Negotiating Futures – States, Societies and the World. Edited by Žanete Ozoliņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, p. 173-184.

Zepa, B., Šūpule, I. , Kļave, E., Krastiņa, L., Krišāne, J., Tomsone, I. (2005) Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi. Baltic Institute of Social Sciences. Rīga, lpp. 1-72.

Šūpule, I. (2004) The referendum on Latvia’s accession to the European Union: Analysis and conclusions, In: Ethnicity Studies 2004: Perceptions of European Integration. Edited by Natalija Kasatkina. Vilnius: Eugrimas, p. 59-68.

Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L., Penķe, I., Krišāne, J. (2004) Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija. Baltijas Sociālo Zinātņu institūts. Rīga, lpp. 1-84.

Dalība profesionālās organizācijās
Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) biedre

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design