Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Evija Kļave

valdes locekle
vadošā pētniece

institūtā strādā kopš: 2000
pētnieciskās intereses: sociālpolitiskie pētījumi, etnisko attiecību pētniecība, valodu kopienas, sabiedrības sociālā un etniskā integrācija, izglītības politika, diskursa analīze, kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Izglītība
2010 Latvijas Universitāte, socioloģijas doktora zinātniskais grāds politikas socioloģijā (Dr.sc.soc.)
2003 - 2007

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, doktorantūra socioloģijā

1999 - 2001

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,
maģistra grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1995 - 1999

Latvijas Kultūras akadēmija, kultūras socioloģija un administrēšana,
mākslas bakalaura grāds kultūras socioloģijā

Papildus izglītība
2018.gada 31.janvāris - 2.marts Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem (40 ak. stundu apjomā). Apliecības Nr. 57346, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Rīga, Latvija
2017-2018 Padziļināta mediācijas zināšanu apguve un mediatora prasmju treniņš (biedrības “Mediācija un ADR” mediatoru mācību II un III modulis) 60 ak.st. tālākizglītības seminārs
04/2017 Mediācijas pamatkurss 40 ak.st. (1. līmeņa mediatora prasmes)
16/03/2012-15/06/2012 Boloņas Universitāte (Itālija), Tālmācības kurss "Migrācija, attīstība un cilvēktiesības (Migrations, Development and Human Rights), 50 kontaktstundas
Darba pieredze
No 12/2004 – līdz šim brīdim Vadošā pētniece (kopš 03/2009 arī valdes locekle), Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
09/2019 - līdz šim brīdim Eiropas sociālās politikas tīkla (European Social Policy Network) Latvijas nacionālā neatkarīgā eksperte sociālās iekļaušanās jautājumos, Eiropas Komisija
12/2013 – 12/2017 Pētniece, Latvijas Universitāte, Filosofijas un socioloģijas institūts
no 2005 Ārštata pētniece, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs
2010 - 11/12/2013 Pētniece valsts programmā "Nacionālā identitāte", Latvijas Universitāte, Sociālo un politisko pētījumu institūts
01/2000 - 2004 Projektu koordinātore (2000- 2007 Vecākā asistente), BO SIA "Baltijas Sociālo zinātņu institūts"
1997 - 2000 Franču valodas pasniedzēja (nepilna laika), Valodu centrs "Mirte"

 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevielīdžību transporta jomā) (2020)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums (2020)

Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums (2019 - 2020)

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)(2019)

Pētījums "Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa "Vienļīdzīgas iespējas" īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novērošanu 2014-2020.gada Eiropas Savieņības fondu plānošanas periodā" (2019)

Pētījums "Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā" (2018)

Pētījums "Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017"(2018)

Rīgas pilsētas sabiedŗības integrācijas programmas 2012-2017.gadam izvērtējums (2018)

Zinātniski pētnieciskais projekts "Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika" (2014-2015)

Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā, pētniece (2015)

Zinātniski pētnieciskais projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jomu analīze Latvijā, novērtējot „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018. gadam” īstenošanu laika posmā no 2012. – 2014. gadam, ņemot vērā pamatnostādņu 5. sadaļā noteiktos politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus" (2015)

Diasporas politiskā pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Savienībā: parlamentārā dimensija (2015)

Pētījums par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem un riskiem jauniešiem vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem (2015)

Kvalitatīvs pētījums par Latvijas veselības aprūpes sistēmas vājajām vietām (2015)

Pētījums "Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā" (2015)

Pētījums par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā (2015)

Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē (2015)

Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUMI UN DIALOGS (2014)

Pētījums "Pretdiskriminācijas politikas uzraudzības sistēmas izstrāde" (2014)

Piespiedu izraidīšanas process un tā novērošana (2014)

2012.gadā un 2013.gadā Sabiedrības integrācijas fonda administrēto valsts budžeta programmu izvērtējums (2013)

Pētījums par mazo lauku skolu tīklu Latvijā (2013)

Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” ietekmes novērtējums (2013)

Pētījums „Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un Attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums”(2013)
Pētījums "Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskās situācijas un sagatavotības bilingvālās izglītības īstenošanai izpēte" (2013)
Novērtējuma veikšana par vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošanu Latvijā no 2007. līdz 2010.gadam. Nacionālā novērtējuma veikšana, balstoties uz fonda programmu ietvaros īstenoto projektu kvalitatīvu novērtējumu (2012)
Fokusa grupu diskusiju veikšana par sabiedrības formām Latvijas laukos ESF projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes-Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kūltūrvides pārmaiņas vajadzībām" ietvaros (2012) 
Pētījums par Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanu Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā izstrāde (2012)
Pētījums "Mediju lietošanas kompetence skolotāju un skolēnu mērķa grupā" (2011)
Integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas veidošana, Eiropas Trešo valstu valstspiederōgo fonda 2009.gada programma (2011)
Promocijas darbs "Etnopolitisko diskursu analīze: valodas kopienu varas attiecības Latvijā" (2010)
Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja skolām" ietekmes novērtējums (2010-2011)
Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana (2009)
Pētījums par situāciju brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas jomā (2009)
Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam (2008-2009)
Izglītība Latvijā: agrīnās bērna attīstības un pirmskolas izglītības analīze (2008)

Eiropas Komisijas 6. Ietvara programmas pētījums "INCLUD-ED" (Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education/Iekļaušanas un sociālās kohēzijas stratēģijas Eiropas izglītībā) (2006-2011)

Kritiskās domāšanas pieejas izmantošana izglītības sistēmā – ietekme un efektivitāte Latvijā (2008)
Valsts svētki un svinēšana sabiedrības vienotībai (2007-2008)
Cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācija: no efektīva sociālā pakalpojuma uz iekļaušanu darba tirgū (2007)
Pētījums par pedagogu profesionālās karjeras attīstību ES valstīs un Latvijā (2007)
Kultūras aspekti minoritāšu sociālajā iekļaušanā (2005-2006)
Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi (2005)
Cittautiešu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā (2003-2004)
Publikācijas (saīsināts)
Šūpule, I.; Kļave, E.,(2017). Return Migration Process in Policy and Practice. In: Transformations of the Latvian Diaspora: Transnational Identities and Diaspora Politics (red. Inta Mieriņa). Springer.
Kļave, E. (2017). The Participation of Social Partners and Non-Governmental Organizations in the Development Planning: the Case of Latvia. Monogrāfijā: "The Nonprofit Sector in Eastern Europe, Russia, and Central Asia: Civil Society Advances and Challenges", Brill Publishers.
Kļave, E.,Šūpule, I. (2016). Latviešu valoda diasporā valodu konkurences apstākļos. Monogrāfijā Valodas situācija Latvijā 2010-2015. Sociolingvistisks pētījums. (red. Linda Lauze). Rīga: Latviešu valodas aģentūra. 123.-155. lpp.
Lulle, A., Kļave, E. (zin. red.) (2015) Radot iespējas attīstībai. Diasporas bērnu un jauniešu izglītība. Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Šūpule, I., Kļave, E., Koroļeva I. (2015). Latvijas iedzīvotāju atgriešanās stāstu analīze: atgriešanās iemesli un teorētiskie modeļi. Akadēmiskā dzīve. Nr.51, Rīga: LU Apgāds.
Kļave, E., Šūpule, I. (2015). Reemigrācijas politika Latvijā: politika un prakse. Monogrāfijā Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora (red. Inta Mieriņa). Rīga: Latvijas Universitāte.
Kļave, E., Šūpule, I. (2015). Re-emigrācijas politika Latvijā: re-emigrantu perspektīva. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. (red. Baiba Bela). Rīga: Latvijas Universitāte.
Zepa, B., Kļave, E., Šūpule, I., (2015). Russian-Latvian language conflict in urban settings in Latvia, In: Humanities and Social Sciences. Latvia. Vol. 23, Issue 1 (Spring-Summer 2015). University of Latvia. pp. 42-64.
Lulle, A., Kļave, E., Reire, G., Birka, I., Ungure, E. (2015). Diasporas politiskā pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Savienībā: parlamentārā dimensija, Latvijas Universitāte. Pieejams: http://www.diaspora.lu.lv/petijumi/
Zepa, B., Kļave, E., Šūpule, I. (2014). Nacionālās identitātes veidošanas diskursi Latvijā. Grāmatā Rozenvalds, J., Zobena, A. (zin.red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 2014., 53.-78. lpp.// In English: The Discursive Construction of National Identity in Latvia.
Zepa, B., Kļave, E. , Šūpule, I. (2014). Nacionālās identitātes konstruēšanas stratēģijas mazākumtautību diskursos. Žurnāls “ Akadēmiskā dzīve” nr.50, Rīga: LU Apgāds, 77.-86. lpp. // In English: The Strategy Used to Construct National Identity in Discourses by Minorities.
Kļave E. , Tūna A. (2014). Mazā lauku skola Latvijā kā vietējās kopienas attīstības un dzīves kvalitātes resurss. Žurnāls “ Akadēmiskā dzīve” nr.50, Rīga: LU Apgāds, 59.-67. lpp. // In English: Small Rural Schools in Latvia as Resources for Community Development and Improving Quality of Life.
Šūpule, I. , Bebriša, I. , Kļave, E. (2014). Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 1-80.lpp.
Kļave E. , Tūna A. (2013). School as a community center and resource: the case of Latvia. (Skola kā kopienas centrs un resurss: Latvijas gadījums) In: “Dialogi o Kulturze i Edukacji” Nr. 1(2)/2013, pp. 157-176.
Kļave, E., Šūpule, I., Zepa, B. (2013). Nacionālā identitāte: valsts valodas diskursīvās prakses. Letonikas piektais kongress. Rīga, 2013. gada 28.-30. oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013.
Kļave, E., Šūpule, I. (2013). Nacionālā identitāte un diskurss: teorētiskas refleksijas. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 2013.
Kļave, E., Zepa, B. (2012). Modernisma un postmodernisma nacionālisma diskursi nacionālās identitātes veidošanā, Grāmatā Bela, Baiba, Zepa, Brigita (zin.red.). Identitātes. Kopienas. Diskursi. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 2012., 9.-25.lpp.
Kļave, E. (2011). Language choice and usage in social interaction in Latvia: discourse and practice, In: Ethnicity Studies, 2011/1-2. Vilnius: Eugrimas, Lithuanian Social Research Centre, pp. 42-79.
Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. (2011). Galv. red. Dr.sc.soc. B.Zepa, Dr.sc.soc. E. Kļave. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts (par šo pētījumu saņemts Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms par Latvijas zinātnes sasniegumiem 2011. gadā praktiskajos pielietojumos)

Kļave, E. (2011). Latvijas valodas kopienu diskursīvais konflikts etnopolitikas laukā. Latvijas Universitātes raksti, 769. sējums, Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 6.-20. lpp.

Ose, L. , Klave, E. (2011). "Efficiency of Social Service Provision for Trafficking Victims”, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 59 pp. (ISBN 978-3-8454-1682-3)
Zepa, B., Kļave, E. et al.  (2011). Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas rokasgrāmata. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences

Kļave, E., Zepa, B. (2010). Etniskā integrācija Latvijā – pētnieciskais diskurss. Grām.: Tisenkopfs, T. (zin. red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 201.-219. lpp.

Зепа, Б., Кляве, Э. (2009). Языковая политика в Латвии. In: Тишкова, В.А., Степанова, В.В. (ред.) Этнологическая ситуация в Росии и сопредельных государств в 2008 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Москва: ИЭА РАН. стр. 128–137.

B. Zepa, E. Kļave, O. Žabko, L. Krastiņa et al., (zin. red.) Zepa, B. (2008). Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku socioloģiska izpēte, Baltic Institute of Social Sciences, Rīga, 172 lpp.

Kļave, E. (2007). Kritiskā diskursa analīzes lietojums etnopolitisko diskursu izpētē. Latvijas Universitātes raksti, 714. sējums, Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 17.-30. lpp.

Zepa, B., Lāce, I.,  Kļave, E., Šūpule, I. (2006). "The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Minorities”, An Evaluation project under the EU’s Social Protection and Social Integration Policy, European Centre for Minority Issues (Kultūras aspekti minoritāšu sociālajā iekļaušanā, ES Sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas politikas novērtējuma projekts)
Kļave, E. (2005). Sociolingvistiskā šķelšanās Latvijā etnopolitisko diskursu un eiropeizācijas kontekstā. Rakstu krāj.: Ozoliņa, Ž., Tisenkopfs, T. (red.) Latvija eiropeizācijas krustceļos. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 92.-116. lpp.
Zepa, B., Šūpule, I., Kļave, E., Krastiņa, L., Krišāne, J., Tomsone, I. (2005). Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 72 lpp.

Kļave, E., Jeruma, L., Krišāne, J., (zin. red.) Zepa, B. (2004). Cittautiešu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā. Rīga: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 112 lpp.

Kļave, E., Šūpule, I., Zepa, B. (2004). Divplūsmu skolas kā bilingvālās izglītības piemēra novērtējums. Sabiedriskās politikas centra “Providus” krājums Izglītības reformas Latvijas sabiedrības integrācijai un labklājībai. Pārskats par izglītību 2003./2004. Rīga: “Nordik”. 22.-32. lpp.

Dalība profesionālās organizācijās

08/2011- 03/2015 Latvijas Sociologu asociācijas valdes locekle
2006 – līdz šim brīdim Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) biedre
Apbalvojumi
Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms par Latvijas zinātnes sasniegumiem 2011.gadā praktiskajos pielietojumos par zinātnisko pētījumu par nacionāli identitāti un Latvijas sabiedrības attīstību, kas apkopots izdevumā Pārskats par tautas attīstību 2010/2011: Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja (Galv.red. Dr.sc.soc. Brigita Zepa, Dr.sc.soc. Evija Kļave).

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design