Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Evija Kļave

Evija Kļave

valdes locekle
projektu direktore - pētniece

institūtā strādā kopš: 2000
pētnieciskās intereses: sociālpolitiskie pētījumi, etnisko attiecību pētniecība, valodu kopienas, sabiedrības sociālā un etniskā integrācija, izglītības politika, diskursa analīze, kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Izglītība
2010 Latvijas Universitāte, socioloģijas doktora zinātniskais grāds politikas socioloģijā (Dr.sc.soc.)
2003 - 2007

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, doktorantūra socioloģijā

1999 - 2001

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,
maģistra grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1995 - 1999

Latvijas Kultūras akadēmija, kultūras socioloģija un administrēšana,
mākslas bakalaura grāds kultūras socioloģijā

1982 - 1995

Rīgas Franču licejs

1993 – 1994

Grenobles Šampoljona licejs (Francija)

Papildus izglītība
16/03/2012-15/06/2012 Boloņas Universitāte (Itālija), Tālmācības kurss "Migrācija, attīstība un cilvēktiesības (Migrations, Development and Human Rights), 50 kontaktstundas
Darba pieredze
no 2005 Projektu direktore - pētniece, nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
2010 - 2012 Līgumdarba lektore un pētniece, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte
2000 - 2004 Projektu direktore, BO SIA "Baltijas Sociālo zinātņu institūts"
Akadēmiskie kursi Latvijas Universitātē
2011 - 2012 Kursa "Imigrācija, integrācija, identitāte" pasniegšana angļu valodā starptautiskās maģistratūras programmas MISOCO programmā (kopā ar B.Zepu, B.Belu un I.Šūpuli)

 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)
Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskās situācijas un sagatavotības bilingvālās izglītības īstenošanai izpēte (2013)
Pētījums "Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū", ECAD starptautiskā projekta "Jaunatne Eiropā: Jaunatne un labklājība" 4. posms (2012)
Pētījums par pilsoniskās sabiedrības formām Latvijas laukos ESF projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes - Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas vajadzībām" ietvaros (2012) 
Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā (2012)
ES Mūžizglītības programmas "Leonardo da Vinci" apakšprogrammas mobilitātes un inovāciju pārneses projektu pieteikumu vērtēšana (2009, 2012, 2013)
Pētījums par Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanu Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā izstrāde (2012)
Pētījums "Mediju lietošanas kompetence skolotāju un skolēnu mērķa grupā" (2011)
Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" izvērtēšana 2004.-2009. gada periodā (2011)
Promocijas darbs "Etnopolitisko diskursu analīze: valodas kopienu varas attiecības Latvijā" (2010)
Integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas veidošana, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas rokasgrāmatas izstrāde (2011)
Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja skolām" ietekmes novērtējums (2010-2011)
Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana (2009)
Pētījums par situāciju brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas jomā (2009)
Iedzīvotāju reģionālo tīklu veidošana zināšanu izplatībai un atvērtam dialogam (2008-2009)
Izglītība Latvijā: agrīnās bērna attīstības un pirmskolas izglītības analīze (2008)

Eiropas Komisijas 6. Ietvara programmas pētījums "INCLUD-ED" (Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education/Iekļaušanas un sociālās kohēzijas stratēģijas Eiropas izglītībā) (2006-2011)

Kritiskās domāšanas pieejas izmantošana izglītības sistēmā – ietekme un efektivitāte Latvijā (2008)
Valsts svētki un svinēšana sabiedrības vienotībai (2007-2008)
Cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācija: no efektīva sociālā pakalpojuma uz iekļaušanu darba tirgū (2007)
Pētījums par pedagogu profesionālās karjeras attīstību ES valstīs un Latvijā (2007)
Kultūras aspekti minoritāšu sociālajā iekļaušanā (2005-2006)
Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi (2005)
Cittautiešu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā (2003-2004)
Publikācijas (saīsināts)
Kļave, E., Zepa, B. (2012) Modernisma un postmodernisma nacionālisma diskursi nacionālās identitātes veidošanā, Grāmatā Bela, Baiba, Zepa, Brigita (zin.red.). Identitātes. Kopienas. Diskursi. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 2012., 9.-25.lpp.
Kļave, E. (2011) Language choice and usage in social interaction in Latvia: discourse and practice, In: Ethnicity Studies, 2011/1-2. Vilnius: Eugrimas, Lithuanian Social Research Centre, pp. 42-79.
Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. (2011) Galv. red. Dr.sc.soc. B.Zepa, Dr.sc.soc. E. Kļave. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts (par šo pētījumu saņemts Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms par Latvijas zinātnes sasniegumiem 2011. gadā praktiskajos pielietojumos)

Kļave, E. (2011) Latvijas valodas kopienu diskursīvais konflikts etnopolitikas laukā. Latvijas Universitātes raksti, 769. sējums, Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 6.-20. lpp.

Ose, L. , Klave, E. (2011) "Efficiency of Social Service Provision for Trafficking Victims”, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 59 pp. (ISBN 978-3-8454-1682-3)
Zepa, B., Kļave, E. et al.  (2011) Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas rokasgrāmata. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences

Kļave, E., Zepa, B. (2010). Etniskā integrācija Latvijā – pētnieciskais diskurss. Grām.: Tisenkopfs, T. (zin. red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 201.-219. lpp.

Зепа, Б., Кляве, Э. (2009). Языковая политика в Латвии. In: Тишкова, В.А., Степанова, В.В. (ред.) Этнологическая ситуация в Росии и сопредельных государств в 2008 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Москва: ИЭА РАН. стр. 128–137.

B. Zepa, E. Kļave, O. Žabko, L. Krastiņa et al., (zin. red.) Zepa, B. (2008). Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku socioloģiska izpēte, Baltic Institute of Social Sciences, Rīga, 172 lpp.

Kļave, E. (2007). Kritiskā diskursa analīzes lietojums etnopolitisko diskursu izpētē. Latvijas Universitātes raksti, 714. sējums, Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 17.-30. lpp.

Zepa, B., Lāce, I.,  Kļave, E., Šūpule, I. (2006) "The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Minorities”, An Evaluation project under the EU’s Social Protection and Social Integration Policy, European Centre for Minority Issues (Kultūras aspekti minoritāšu sociālajā iekļaušanā, ES Sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas politikas novērtējuma projekts)
Kļave, E. (2005). Sociolingvistiskā šķelšanās Latvijā etnopolitisko diskursu un eiropeizācijas kontekstā. Rakstu krāj.: Ozoliņa, Ž., Tisenkopfs, T. (red.) Latvija eiropeizācijas krustceļos. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 92.-116. lpp.
Zepa, B., Šūpule, I., Kļave, E., Krastiņa, L., Krišāne, J., Tomsone, I. (2005). Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 72 lpp.

Kļave, E., Jeruma, L., Krišāne, J., (zin. red.) Zepa, B. (2004). Cittautiešu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā. Rīga: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 112 lpp.

Kļave, E., Šūpule, I., Zepa, B. (2004). Divplūsmu skolas kā bilingvālās izglītības piemēra novērtējums. Sabiedriskās politikas centra “Providus” krājums Izglītības reformas Latvijas sabiedrības integrācijai un labklājībai. Pārskats par izglītību 2003./2004. Rīga: “Nordik”. 22.-32. lpp.

Dalība profesionālās organizācijās

Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) valdes locekle

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design